Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

致 JIRA 应用程序管理员

JIRA 应用程序管理员文档有助于您一站式管理从 JIRA Core 到 JIRA Software 和 JIRA Service Desk 的所有 JIRA 应用程序。本部分将帮助您了解管理 JIRA 应用程序、项目和用户所需的工具和技术。

  • No labels